Ewdencja i rejestry - Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Strona znajduje się w archiwum.

 

Ewidencje i rejestry prowadzane w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu

Wydział Kryminalny

Rejestr osób poszukiwanych

Książka dowodów rzeczowych

Skorowidz alfabetyczny

Dziennik korespondencyjny pionu kryminalnego

Dziennik korespondencyjny Zespołu d/w z Przestępczością Gospodarczą

Rejestr o zastosowanie środka zapobiegawczego

Rejestr wystąpień prokuratorskich

Rejestr tymczasowych zajęć mienia

Rejestr teczek operacyjnych

Ewidencja osób daktyloskopowanych i fotografowanych

Dziennik wyjazdów Zespołu Techniki Kryminalnej

Elektroniczna wersja książki wyjazdów Zespołu Techniki Kryminalnej

Ewidencja czasu służby funkcjonariuszy KR i Tech. Krym.

Ewidencja czasu służby funkcjonariuszy PG

Lista biegłych sądowych

Resortowy wykaz abonentów telefonicznych

Teczka wytycznych

Wydział Prewencji

Rejestr spraw o wykroczenie

Dzienniki korespondencyjne

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr badań urządzeniem kontrolo-pomiarowym do badań zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu

Elektroniczna książka dozorów

Rejestr osób zatrzymanych

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr ukaranych w postępowaniu mandatowym

Rozliczenia bloczków mandatowych

Karty przebiegu służby i pracy

Książka kontroli i odpraw

Teczka analiz stanu zagrożenia przestępczością

Książka spraw przydzielonych do realizacji dzielnicowemu

Rejestr wokand

Teczka wokand

Teczka zaskarżeń i środków odwoławczych

Teczka kart nadzoru nad prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi

Książka wejść i wyjść

Skoroszyt imienny EiRD

Książka doręczeń przesyłek imiennych

Książka wyjść w godzinach służbowych

Teczka osób konwojowanych

 

Zespół ds. Kadr i Szkolenia

Ewidencja legitymacji służbowych

Ewidencja książeczek ubezpieczeniowych pracowniczych i rodzinnych

Arkusze wyszkolenia strzeleckiego

Karty sprawności fizycznej

Kartoteka urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników

Karty ewidencyjne policjantów i pracowników

Książka ewidencji pieczęci

Listy obecności

Rejestr Skarg i wniosków

Rejestr wydanych rozkazów personalnych

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach personalnych

Rejestr postępowań wyjaśniających

Rejestr postępowań dyscyplinarnych

 

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Rejestr akt postępowań sprawdzających

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

Dziennik korespondencji

Dziennik Ewidencji Wykonanych Dokumentów

Dziennik Ewidencji Wydanych Materiałów Kancelaryjnych

Dziennik Ewidencji Wykonanych Kopii

Rejestr spisów akt przekazanych do Archiwum i Składnicy Akt

Rejestr Dzienników, książek ewidencyjnych i teczek - WKT - 111

Rejestr protokołów brakowania akt

Zeszyt kontroli wejść i wyjść do strefy bezpieczeństwa

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Dziennik przepisów

Ewidencja pieczęci i stempli

 

Zespół Prezydialny

Dziennik przepisów KGP

Dziennik przepisów KWP

Dziennik przepisów KPP

Rejestr narad i odpraw służbowych KPP w Rawiczu

Rejestr ewidencji książek, dzienników dla dokumentacji jawnej

Dziennik korespondencyjny

Rejestr korespondencji wpływającej

Rejestr korespondencji wychodzącej

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika korespondencyjnego

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Zeszyt przesyłek listowych zwykłych

Książka delegacji

Książka zwrotów przesyłek

Zeszyt imiennych przesyłek

Rejestr poczty cywilnej

Wykaz przesyłek wydanych

Wykaz przesyłek nadanych

Wykaz przesyłek wydanych - poczta specjalna

Książka kontroli

Rejestr przyjęć interesantów

Rejestr doręczeń kart karnych

Rejestr pokwitowań pakietów przez pocztę specjalną

Książka wejść i wyjść

 

Zespół Finansów,  Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki

Księga obrotów

Księga ewidencji przyjmowanej gotówki z mandatów karnych-gotówkowych

Księga druków ścisłego zarachowania (mandaty, dow.KP, czeki )

Rejestr postępowań szkodowych

Rejestr decyzji administracyjnych 

Rejestr wydanych zaświadczeń

Wnioski i raporty dot. zwrotu kosztów dojazdu do służby

Rejestr faktur

Ewidencja wniosków darowizny

Ewidencja wystawionych wezwań do zapłaty za pobyt w PIZ

Ewidencja wyciągów bankowych

Ewidencja wydanych materiałów biurowych

Ewidencja główna opału

Książka ewidencji sprzętów w użytkowaniu

Książka ewidencji amunicji

Ewidencja odzieży roboczej

Ewidencja pojazdów

Ewidencja obrotów materiałów pędnych i smarów

Ewidencja wydanych zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych

Rejestr pojazdów podlegających obsłudze technicznej

Książka kontroli pracy sprzętu transportowego

Rejestr ilościowy zakupu materiałów pędnych

Rejestr wydanych kart Flota

Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej w rozbiciu na poszczególne działy

Rejestr kart mundurowych

Rejestr kart mieszkaniowych

Rejestr wydanych decyzji mieszkaniowych

Dziennik Pracy Dialogowej

Książka ewidencji materiałów eksploatacyjnych

Dziennik potwierdzenia odbioru resortowej poczty elektronicznej

Elektroniczny wykaz sprzętu komputerowego

Metryczka

Data publikacji : 15.02.2010
Data modyfikacji : 08.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Jarczewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Jarczewska KPP Rawicz
Osoba modyfikująca informację:
Beata Jarczewska
do góry