Informacja o praktykach - Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

 

WARUNKI PRZYJĘĆ

NA PRAKTYKI W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI

W RAWICZU

 

Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052)

 

 

I. Wymagane dokumenty

Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:

1.     formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu;

2.     skierowanie z uczelni na praktykę lub zaświadczenie;

3.     kserokopia dowodu osobistego i legitymacji studenckiej;

4.     zakres (program) praktyki;

5.     kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

6.     dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk na uczelni;

7.     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

8.     dwa egzemplarze umowy o odbycie praktyk podpisane przez osobę upoważnioną ze strony uczelni;

9.     inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych; 

II. Termin i miejsce składania dokumentów
Kandydat, który ma zamiar odbywać praktykę w KPP w Rawiczu składa dokumenty zaadresowane do Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu,  ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz.

 
UWAGA:


Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.


III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

1.     Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).

2.     Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
     - zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej,
     - możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.

3.     Kandydat otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

IV. Przebieg praktyki

1.     Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki zainteresowany:
     - zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
     - zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
     - odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż.

2.     Odbywanie praktyki polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KWP w Poznaniu.

3.     Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

1.     Praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu są nieodpłatne.

2.     Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.

3.     Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę

Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk udziela  pracownik kadr KPP w Rawiczu  tel. 65 546 6325.

 
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 18.06.2009
Data modyfikacji : 08.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Jarczewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Jarczewska KPP Rawicz
Osoba modyfikująca informację:
Beata Jarczewska
do góry