Zakres działania i kompetencje - Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działania i kompetencje

 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RAWICZU                                                        

REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RAWICZU

 

z dnia__22.08__ 2014 r. na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U.
z 2011 roku Nr 287 poz. 1687 z późniejszymi zmianami  ) ustala się, co następuje:

 

Rozdział  1

 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Regulamin określa strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, zwanej dalej “Komendą”.

§ 2.

Komenda, z siedzibą w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza nr 23, jest jednostką organizacyjną Policji, stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, zwanego dalej „ Komendantem” .

§ 3.

 Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu podlega:

 1. Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu w zakresie wynikającym  z funkcji przełożonego policjantów oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu jako organowi administracji rządowej właściwemu w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 2. zwierzchnictwu Starosty Powiatu Rawickiego sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży  powiatowych, z wyjątkiem;
 • spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń;
 • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

§ 4.

Zakres działania Komendy, szczegółowy sposób ich realizacji oraz zakres obowiązków i uprawnień przełożonych i podwładnych określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji.

§ 5.

 1. Podstawowy rozkład czasu służby i pracy w Komendzie w dniach od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godzinie 7.00 i kończy o godzinie 15.00.
 2. Policjanci i pracownicy Komendy są obowiązani każdego dnia potwierdzać rozpoczęcie służby lub pracy własnoręcznym podpisem w przeznaczonych do tego celu ewidencjach. 
 3. Przerwanie służby lub pracy wymaga zgody przełożonego i potwierdzenia w przeznaczonych do tego celu ewidencjach.
 4. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy prowadzą ewidencję przypadków przedłużania czasu służby lub pracy policjantów i pracowników. Ewidencję tę udostępnia się policjantowi lub pracownikowi na jego żądanie.

§ 6.

W sprawach skarg i wniosków Komendant przyjmuje obywateli w każdy poniedziałek od godziny 15.30 do godziny 17.30, a wyznaczony policjant z komórki właściwej do spraw kontroli codziennie w godzinach urzędowania.

§ 7.

W wypadku prowadzenia działań i operacji policyjnych wykraczających poza terytorialny zasięg działania komendanta powiatowego Policji  działaniami policyjnymi na tym obszarze kieruje Komendant lub kierownik komórki organizacyjnej Komendy, właściwy w sprawach sztabu Policji , albo wyznaczony przez Komendanta policjant.

Rozdział  2

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY

§ 8.

Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

1. Kierownictwo:

a) Komendant Powiatowy Policji,

b) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,

2. Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

a) Wydział Kryminalny,

3. Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

 •   Wydział  Prewencji ,
 •   Wydział Ruchu Drogowego,

4. Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji  w zakresie  organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia,
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych, 
 • Zespół Finansów, Zaopatrzenia , Łączności i Informatyki,
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
 •  Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych.

§ 9.

Strukturę organizacyjną Komendy ustala Komendant.

Rozdział   3

 

TRYB KIEROWANIA W KOMENDZIE

§ 10.

1)    Komendą kieruje Komendant  przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz policjantów
i pracowników wyznaczonych do koordynowania realizacji zadań zespołów jak też bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

2)    Komendant może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły i wyznaczać
policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy tych zespołów.

3)    Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

4)    W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta, zakres jego zadań i kompetencji przejmuje I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji .

5)    Komendant jest uprawniony do wydawania rozkazów, zarządzeń, decyzji w zakresie ustalonym obowiązującymi przepisami oraz według właściwości określonej w niniejszym  Regulaminie.

§ 11.

Komendant sprawuje nadzór nad realizacją zadań niżej wymienionych komórek organizacyjnych :

 1. Wydział Prewencji ;
 2. Wydział  Ruchu Drogowego;
 3. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia;
 4. Jednoosobowe Stanowisko ds. Prezydialnych;
 5. Zespół Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki – w zakresie finansów i zaopatrzenia;
 6. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 7. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych;”

        I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji sprawuje nadzór nad  realizacją zadań      niżej   wymienionych  komórek organizacyjnych:

 1. Wydział  Kryminalny;
 2. Zespół Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki – w zakresie łączności  i informatyki;
 3. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.”.

§ 12.

 1. Komórką organizacyjną Komendy, zwaną dalej „komórką” kieruje jej kierownik przy pomocy zastępcy, kierowników podległych komórek organizacyjnych niższego szczebla oraz  bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.
 2. Kierownik komórki określa szczegółowy zakres zadań podległej komórki, zatwierdzany przez Komendanta, oraz:

      1)   karty opisów stanowisk pracy;

      2)   opisy stanowisk pracy.

 1. Kierownik komórki  jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji zadań i kart,o których mowa w ust. 2, wynikających ze zmian organizacyjno - etatowych
  w Komendzie.
 2. Kierownika komórki w czasie jego nieobecności zastępuje jego zastępca albo policjant lub pracownik wskazany przez tego kierownika.
 3. Zastępowanie   kierownika  komórki  obejmuje   wykonywanie  zadań, o których mowa w regulaminie  chyba, że kierownik komórki określi inny zakres zastępstwa.
 4. Karty opisów stanowisk pracy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, sporządza się w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 5. Opisy stanowisk pracy, o których mowa w ust. 2 pkt 2, osób zatrudnionych na podstawie przepisów o służbie cywilnej, sporządza się na podstawie tych przepisów. 

Rozdział  4

ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY

§ 13.

Do zakresu zadań Wydziału  Kryminalnego należy:

 1. organizowanie oraz koordynowanie i realizowanie działań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania  i  zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i narkotykowej a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw;
 2. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi mającymi na celu przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw kryminalnych, zjawisk kryminogennych oraz patologii społecznej;
 3. organizowanie przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym w celu zapobiegania zjawisku narkomani i przestępczości narkotykowej, współdziałanie  w  tym  zakresie  z lokalnymi organami władzy, organizacjami społecznymi i samorządowymi oraz szkołami;

 

 1. utrzymywanie stałej współpracy w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw gospodarczych oraz ich sprawców z Urzędem Kontroli Skarbowej w Poznaniu, urzędami skarbowymi oraz  innymi instytucjami kontrolnymi;
 2.  prowadzenie postępowań przygotowawczych, oraz wykonywanie czynności wynikających z  trybu art. 307 kpk i art. 308 kpk;
 3. prowadzenie śledztw w zakresie powierzonym do wykonania przez prokuraturę;
 4. prowadzenie form pracy operacyjnej z wykorzystaniem dostępnych metod;
 5. prowadzenie współpracy z osobowymi źródłami informacji w zakresie uzyskiwania informacji na temat przestępstw i ich sprawców;
 6. ustalanie składników majątkowych sprawców przestępstw w prowadzonych sprawach operacyjnych i procesowych;
 7. organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach funkcjonariuszy wydziału obejmujących zakres zwalczania przestępczości oraz obowiązujących przepisów i procedur prawnych;
 8. prowadzenie funduszu operacyjnego jednostki;
 9. ujawnienie i utrwalenie śladów kryminalistycznych, dokumentowanie tych czynności oraz w razie potrzeby powoływanie biegłych w celu wydania stosownej opinii;
 10. prowadzenie i koordynowanie czynności mających na celu ustalenie miejsc pobytu osób zaginionych i poszukiwanych jako sprawcy przestępstw zarówno z terenu własnego, jak i w skali kraju;
 11. sporządzanie dokumentów rejestracyjnych i ewidencyjnych dotyczących osób, zdarzeń oraz realizowania czynności określonych przepisami o pracy operacyjno - rozpoznawczej, procesowej i innej;
 12. realizowanie zadań  zleconych  przez  sądy,  prokuratury oraz inne jednostki Policji   w zakresie właściwości miejscowej;
 13. prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych i związanej z tym dokumentacji;
 14. wykonywanie obowiązków związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

§ 14.

Do zakresu zadań Wydziału  Prewencji  należy:

 1. organizowanie i bieżące analizowanie efektów działań podejmowanych na rzecz poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem form
  i metod pełnienia służby patrolowej, interwencyjnej i ochronnej  przez komórki sekcji;
 2. tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych, w tym ukierunkowanych na ujawnianie, zapobieganie, zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
 3. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie służby dyżurnej w jednostce;
 4. planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych, imprez masowych i protestów społecznych;
 5. organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie  lokalnej  polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń oraz realizowanie i nadzorowanie czynności w postępowaniach mandatowych i przed Sądem Grodzkim;
 6. ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na obszarach wodnych;
 7. zapewnienie właściwych warunków w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia;
 8. realizowanie doprowadzeń osób oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Policji;
 9. współdziałanie     w       zakresie      zapobiegania    i     zwalczania      przestępczości z   funkcjonującymi  na   obszarze   powiatu   organami   ochrony    prawnej,  a  także współdziałanie   w   zakresie   profilaktyki   wychowawczej   i   edukacji  z  organami administracji  publicznej,  organizacjami  społecznymi  oraz  mediami;
 10. wykonywanie czynności w sprawach czynów karalnych  popełnionych przez nieletnich  oraz  w sprawach o wykroczenia;
 11. planowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy dzielnicowych w szczególności ukierunkowanej na prowadzenie rozpoznania, środowiskowego, osobowego i terenowego w oparciu o strukturę rewiru dzielnicowych;
 12. planowanie  i     organizacja     działań  własnych  w  warunkach   katastrof  naturalnych i awarii technicznych;
 13. współdziałanie   z   innymi    komórkami organizacyjnymi Komendy Powiatowej Policji w zakresie zadań realizowanych przez te komórki, zwłaszcza  w odniesieniu do problematyki ujawniania przestępstw kryminalnych i gospodarczych;
 14. przyjmowania, gromadzenia i przechowywania materiałóew archiwalnych powstałych w Komendzie w składnicy akt oraz  ich brakowanie
 15. wykonywanie   obowiązków   związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.”                                                                    

  § 14 a

  Do zakresu zadań Wydziału  Ruchu Drogowego  należy:

1)  czuwanie   nad  bezpieczeństwem  i  porządkiem na drogach, w szczególności poprzez organizowanie służb patrolowych ruchu drogowego na podległym terenie;

2)  prowadzenie wzmożonych działań ukierunkowany na określone, negatywne zjawiska  przyczyniające się do powstawania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu na drodze;

3) analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz wskazywanie na  przyczyny powstawania zdarzeń na drodze, a na tej podstawie wyznaczanie kierunków pracy Policji mającej na celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

4) wykonywanie czynności na miejscu zdarzeń drogowych (kolizji i wypadków);

5) wykonywanie pilotaży pojazdów nienormatywnych;

6) opiniowanie oraz zabezpieczenie imprez odbywających się na drogach;

7) propagowanie przestrzegania zasad przepisów ruchu drogowego, a w szczególności   prowadzenie edukacji szkolnej w tym zakresie;

8)  realizacja zagadnień dotyczących transportu drogowego;

9)  realizacja zagadnień dotyczących przewozów materiałów niebezpiecznych;

10) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;

11) współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi mającymi wpływ na zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

12) realizacja   zagadnień     dotyczących   inżynierii  ruchu  drogowego oraz     współdziałanie z odpowiednimi zarządcami dróg;

13)rejestrowanie w systemie informatycznym zagadnień z zakresu ujawnionych    wykroczeń    w ruchu drogowym;

14) opiniowanie wniosków o wykorzystanie dróg w sposób szczególny;

15) realizowanie zadań związanych z bazami danych SEWiK oraz KSIP;

16)realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w ruchu  drogowym w czasie eskort policyjnych pojazdu lub kolumny pojazdów;

17) realizacja zadań związanych ze zwalczaniem przestępczości pospolitej;

 18) wykonywanie obowiązków związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg wniosków zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.”

§ 15.

Do  zakresu  zadań  Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo –Informacyjnych należy:

        1)   wykonywanie działalności prasowo – informacyjnej;

        2)   realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;

        3)   współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

        4)  współdziałanie   z   organami   administracji   publicznej,   szkołami,   organizacjami społecznymi    oraz   mediami  w   zakresie   edukacji,   profilaktyki   wychowawczej i prewencji   kryminalnej;

        5)  tworzenie,   współtworzenie   oraz współuczestniczenie   w   realizacji   programów  

             prewencji   kryminalnej;

        6)  współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej  

             komendy wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji.

§ 16.

Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kadr i Szkolenia należy:

 

 1. przygotowanie i organizowanie postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, wskazane przez Komendanta;
 2. obsługa policjantów i pracowników korpusu służby cywilnej oraz pracowników pozaetatowych związana z przebiegiem ich  służby i pracy;
 3. opiniowanie formalne i merytoryczne wniosków personalnych i raportów policjantów oraz sporządzanie projektów decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu;
 4. nadzorowanie terminowości sporządzania opinii służbowych wszystkich policjantów;
 5. sprawowanie   nadzoru  nad    przestrzeganiem  dyscypliny  służbowej   policjantów  i pracowników Policji;
 6. przyjmowanie,  koordynowanie, rozpatrywania,  prowadzenie rejestrów: manualnego i elektronicznego (SRS) w sprawach skarg i wniosków;
 7. prowadzenie rejestru postępowań dyscyplinarnych i ewidencji czynności wyjaśniających wszczętych przez Komendanta;
 8. rozpoznawanie analizowanie oraz zgłaszanie do Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu potrzeb dotyczących kierowania policjantów na szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych i kursy specjalistyczne w ramach doskonalenia zawodowego centralnego
 9. organizowanie i koordynowanie działań dotyczących doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego;
 10. opracowywanie projektów regulaminów związanych z organizacją Komendy;
 11. realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy, w tym organizowania tych struktur na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 12. aktualizowanie dokumentacji w zakresie spraw mobilizacyjno – obronnych;
 13. koordynowanie zadań z zakresu medycyny pracy;
 14. zamawianie i ewidencjonowanie pieczęci i stempli używanych w komórkach organizacyjnych Komendy;
 15. koordynowanie    zadań    z    zakresu    zaopatrywania    Komendy    w    księgozbiór prowadzenia   biblioteki;
 16. wydawanie dokumentów służbowych policjantów i pracowników w postaci rozkazów personalnych;
 17. współpraca z Sekcją Prezydialną, Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji
  w  Lesznie w  zakresie obsługi systemu  informatycznego „SWOP”.
 18. przechowywanie złożonych oświadczeń o stanie majątkowym i udostępnianie ich do analizy osobom uprawnionym w Komendzie”;

§ 17.

 Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw  Prezydialnych należy:

 1. obsługa kancelaryjno-biurowa Komendanta i I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji;
 2. ewidencjonowanie, gromadzenie, rozpowszechnianie aktów prawnych własnych i wpływających do Komendanta;
 3. udostępnianie zbiorów obowiązujących aktów prawnych resortowych i pozaresortowych;
 4. opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji wydawanych przez Komendanta;
 5. prowadzenie kancelarii ogólnej Komendanta;
 6. prowadzenie i zabezpieczenie punktu wymiany poczty specjalnej;
 7. realizowanie innych, niż wymienione w ust. 1-6, zlecone zadania przez kierownictwo Komendy oraz współpracowanie z komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji              w Poznaniu właściwymi w sprawach  prezydialnych”.

§ 18.

Do zakresu zadań Zespołu Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki  należy:

W zakresie finansów i zaopatrzenia:

 1. realizacja czynności w zakresie procedur określonych przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu dotyczących realizacji dochodów budżetowych;
 2. realizacja wydatków w ramach ustalonego limitu finansowego i upoważnienia
  w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej;
 3. prowadzenie postępowań szkodowych w przypadku wyrządzenia szkód w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Komendy;
 4. kontrolowanie i opracowywanie dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych pod względem merytorycznym;
 5. prowadzenie dokumentacji w zakresie darowizn rzeczowych i finansowych;
 6. organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych, ich brakowanie i zagospodarowywanie;
 7. zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy;
 8. prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej;
 9. zgłaszanie potrzeb jednostki na materiały, sprzęt, usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także sprzęt kwaterunkowo-gospodarczy, techniki policyjnej, wyposażenia specjalnego, druków ;
 10. nadzorowanie nad eksploatacją i stanem technicznym powierzonego w użytkowanie majątku oraz umundurowania,  odzieży  roboczej,  środków  higieny  osobistej;
 11. prowadzenie indywidualnej ewidencji mundurowej policjantów i wyposażenia pracowników Policji;
 12. prowadzenie ewidencji sprzętu transportowego oraz ewidencji wyjazdów;
 13. sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i stanem technicznym pojazdów;
 14. przedstawianie potrzeb w zakresie materiałów pędnych i smarów i sprzętu transportowego na nowy rok budżetowy;
 15. prowadzenie postępowań powypadkowych oraz szkodowych w zakresie określonym przez Wielkopolskiego Komendanta  Wojewódzkiego Policji;
 16. prowadzenie ewidencji holowań zabezpieczonych pojazdów oraz opłat za parkowanie pojazdów przetrzymywanych w celach dochodzeniowo-śledczych;
 17.  przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie właściwości Komendanta w sprawach mieszkaniowych, prowadzenie kart mieszkaniowych;
 18. realizacja czynności konserwacyjnych i naprawczych związanych z utrzymaniem obiektów w należytym  stanie technicznym i estetycznym;
 19. prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, w tym również w zakresie zasiedlenia
  i opróżniania lokali oraz w zakresie kwater tymczasowych;
 20. prowadzenie postępowań windykacyjnych w zakresie należności stanowiących dochody Skarbu Państwa;
 21. sporządzanie dokumentacji w zakresie zatrzymywania osób do wytrzeźwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz prowadzenie ewidencji wezwań i należnych kwot z tytułu opłat za pobyt w Policyjnej Izbie Zatrzymań Komendy;
 22. uczestniczenie w procesie oddawania w posiadanie zależne nieruchomości Skarbu Państwa lub ich części pozostających w trwałym zarządzie KWP w Poznaniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami, tj. przeprowadzanie postępowań mających na celu wyłonienie kontrahentów, prowadzenie ewidencji zawartych umów najmu, dzierżawy i użyczenia, wykonywanie niektórych czynności faktycznych w w/w zakresie;
 23. wykonywanie czynności faktycznych zleconych przez Wydział Inwestycji i Zaopatrzenia KWP w Poznaniu w zakresie pozyskiwania/zbywania nieruchomości lub ich części przeznaczonych na cele służbowe Policji;
 24. dokonywanie aktualizacji danych z zakresu terytorialnego zasięgu działania jednostki;
 25. prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń policjantom i pracownikom Policji dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia

W zakresie łączności i informatyki:

 1. bezpośredni nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu łączności i informatyki,    prowadzenie szkoleń w zakresie prawidłowej eksploatacji oraz bieżące wsparcie użytkowników  sprzętu będącego w użytkowaniu jednostki jednostek podległych;
 2. bieżąca konserwacja sprzętu teleinformatycznego przy   ścisłej   współpracy   ze    służbami  technicznymi  Wydziału  Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zwanego dalej WŁiI KWP;
 3. wstępne diagnozowanie uszkodzeń sprzętu teleinformatycznego, dokonywanie drobnych napraw, w przypadku poważniejszych uszkodzeń lub obowiązywania umów serwisowych – przekazywanie sprzętu do naprawy do WŁiI KWP; 
 4. instalowanie sprzętu teleinformatycznego dla użytkowników końcowych jednostki i jednostek podległych;
 5. realizacja wytycznych KGP zawartych w dokumentach „Zalecenia dotyczące standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności”, politykach bezpieczeństwa, instrukcjach bezpieczeństwa i innych decyzjach KGP dot. Systemów informatycznych jawnych(np.KSIP,SWD), dokumentach SWBS i PBE systemów i stanowisk informatycznych niejawnych oraz politykach bezpieczeństwa i decyzjach Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
 6. konfigurowanie terminali mobilnych, stanowisk dostępowych, stanowisk internetowych i komputerów wolnostojących zgodnie z wytycznymi wynikającymi z dokumentów określonych w pkt 5 oraz administrowanie kontami użytkowników( dodawanie, usuwanie, konfiguracja profili użytkowników;
 7. realizacja techniczno-administracyjnych elementów systemów centralnych( np. SWOP,SWD, poczta Lotus Notes) oraz uczestniczenie we wdrożeniach nowych systemów jednostce i jednostkach podległych;
 8. prowadzenie ewidencji upoważnień i uprawnień do systemów informatycznych funkcjonariuszy i pracowników  cywilnych jednostki i jednostek podległych zgodnie z wytycznymi wynikającymi z dokumentów określonych w pkt 5;
 9. prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz dystrybucji sprzętu zgodnie z decyzjami Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, w tym w zakresie funkcjonowania służbowej telefonii komórkowej i użytkowania służbowych pamięci przenośnych przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostki i jednostek podległych;
 10. podstawowy nadzór techniczny i administrowanie systemami lokalnymi jednostki i jednostek podległych, w tym systemami kontroli dostępu i monitoringów obiektowych;
 11. prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu teleinformatycznego oraz demontaż i przygotowanie sprzętu teleinformatycznego do wybrakowania zgodnie  z obowiązującymi procedurami;
 12. dokonywanie kontroli wykorzystania sieci Internet oraz bieżąca  weryfikacja bilingów na stanowisku taryfikacyjno-bilingowym – dla potrzeb jednostki i jednostek podległych;
 13. zabezpieczenie teleinformatyczne przeprowadzonych przez jednostkę operacji policyjnych o zasięgu lokalnym;
 14. współuczestniczenie w opracowywaniu planów MOB;
 15. bieżąca   współpraca z WŁiI KWP

§ 19.

Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

 

 1. przeprowadzanie kontroli warunków służby/pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp w komórkach organizacyjnych Komendy;
 2. bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń ;
 3. udział w dokonywaniu ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną służbą/pracą;

          4)   prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych w zakresie bhp;

          5)   udział w prowadzeniu postępowań dotyczących policjantów i pracowników;

6)   współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania szkoleń okresowych bhp;

          7)  uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a takżew komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higien służby/pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy służbie/pracy.

  § 20.

Do zakresu zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

      W zakresie Ochrony Informacji Niejawnych:

1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2. zapewnienie ochronny systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa ( co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochronny informacji niejawnych;

7. prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

W zakresie kancelarii Tajnej:

           1)   przyjmowanie, ewidencjonowanie,  przechowywanie,  wydawanie,  udostępnianie,

                 przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych;

            2)   prowadzenie urządzeń ewidencyjnych;

            3)   zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym znajdującym się kancelarii;

            4)   powiadamianie adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego;

            5)   przekazywanie lub udostępnianie, za pokwitowaniem, dokumentów niejawnych dowłaściwych komórek organizacyjnych albo  dla pracowników  oraz  sprawowanie   bieżącej kontroli postępowania z tymi  dokumentami,  a  także egzekwowanie ich zwrotu;

           6).  wykonywanie kopii, odpisów, wypisów, wyciągów na pisemne zlecenie sporządzającego dokument lub adresata dla wszystkich komórek organizacyjnychKomendy,  potwierdzanie zgodności na kopiach, wypisach i wyciągach;

              7)  gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, a także udostępnianie i wydawanie przepisów;

8)  odnotowywanie  na dokumentach  zawierających informacje niejawne oraz w urządzeniach ewidencyjnych zmiany lub zniesienia klauzuli tajności;

  9)  zwracanie  wykonawcom  dokumentów  w celu  ich  uzupełniania  w przypadkach, gdy nie spełniają określonych wymogów;

             10). realizacja czynności związanych z obowiązkiem  rozliczania się policjantów i pracowników  z  posiadanych przez  nich dokumentów  niejawnych  w  przypadku rozwiązania  stosunku  służbowego lub stosunku pracy,  przeniesienia  lub delegowania do służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej albo delegowania do służby lub pracy poza Policją;

             11)  rozliczanie         wszystkich       pozycji        w      prowadzonych        urządzeniach ewidencyjnych,   sporządzanie   w   razie    potrzeby,    wykazów       dokumentów pobranych   z   kancelarii    przez   pracowników    lub   funkcjonariuszy   komórek  organizacyjnych,    w   celu   ułatwienia   rozliczenia  dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych;

           12)  przygotowywanie dokumentów  niejawnych  znajdujących się w kancelarii, w celu przekazania do archiwum lub składnicy akt Policji;  

Rozdział   5

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21.

 

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy w terminie 30 dni od wejścia w życie regulaminu określą szczegółowe zakresy zadań podległych komórek organizacyjnych oraz kart opisu stanowiska pracy.
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych są obowiązani do niezwłocznego zapoznania podległych policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku zmian organizacyjnych w Komendzie  oraz zmian zakresów zadań komórek organizacyjnych Komendy dokonuje się niezwłocznie odpowiednich zmian niniejszego regulaminu.
 4. W przypadkach o których mowa w ust. 3 kierownicy komórek organizacyjnych  Komendy dokonują aktualizacji szczegółowych zakresów zadań podległych komórek organizacyjnych  oraz  kart opisu stanowiska pracy dla poszczególnych stanowisk służbowych.

§ 22.

Traci moc Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu  z dnia  17 grudnia  2008 r. (Ppp-011-1/08) zmieniony regulaminem z dnia 16.03.2009 r. (Ppp-011-14/09), z dnia 19.05.2009 r. (Ppp-011-27/09), z dnia 29.04.2011 r. (Ppp-011-26/11) , z dnia 10.07.2013 r. (Ppp-011-30/14/13) oraz z dnia 24.02.2014 r. ( Ppp-011-27/14 ).

§ 23.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W RAWICZU

insp. Krzysztof Nowak

 

W porozumieniu:

WIELKOPOLSKI

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W   POZNANIU

insp. Rafał Batkowski 

Uzasadnienie

Dotychczasowy regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu obowiązuje od 01 grudnia 2008 r.

Do dnia dzisiejszego wprowadzono kilkanascie zmian do regulaminu KPP w Rawiczu. Znacznej zmianie uległa struktura organizacyjna jednostki oraz zmodyfikowano zadania realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy.

W następstwie dokonanych w nim zmian stał się nieczytelny i w związku z tym zachodzi potrzeba wprowadzenia nowego regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr  230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664,  908,  951, 1529,  z 2013 r.  628,  675,  1351, 1635 oraz z 2014 r. poz. 24.

 

Metryczka

Data publikacji 25.06.2009
Data modyfikacji 06.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Jarczewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Jarczewska KPP Rawicz
Osoba modyfikująca informację:
Beata Jarczewska
do góry